Valná hromada 2014

Představenstvo AKADEMOS, a.s., se sídlem Praha 8, Zenklova 131/222, IČO: 25005898, oznamuje všem akcionářům, že svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne ve čtvrtek 18. září 2014 v 15.00 hodin v jednací místnosti Vyšší odborné školy publicistiky, Spálená 8, Praha 1.

Program jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, a skrutátorů
  3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za uplynulý rok a výhled do příštích let
  4. Zpráva dozorčí rady
  5. Schválení účetní závěrky za roky 2012 a 2013
  6. Změna stanov společnosti v souladu s právní úpravou platnou od 1.1.2014 a podřízení se zákonu o obchodních korporacích
  7. Změna v orgánech společnosti navazující na změnu stanov společnosti
  8. Usnesení a závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 14:30 do 15:00 hod. v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionáři předloží:

  • fyzické osoby občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, jejich zástupci plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře
  • právnické osoby výpis z obchodního rejstříku ne starší 30 dnů, zástupci plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Podrobnou pozvánku se stanoviskem představenstva najdete zde. Účetní závěrky jsou k dispozici zde: 2012 a 2013.